Решения

Вътрешна селекция чрез оценка на уменията и потенциала

11.02.2014

assesment
Бизнес сфера: Бързооборотни стоки     Потребност: Асесмънт център

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

Като част от стратегията си за голяма експанзия на бизнеса, клиентът стартира проект за вътрешна селекция и последващо обучение и подготовка за позиция Управител на новооткрити магазини. За селекцията клиентът бе планирал разработване на собствен за компанията Център за оценка, който да се провежда периодично, първоначално от външни експерти оценители, а впоследствие от вътрешен екип на отдел „Човешки ресурси“. Като насока клиентът предостави информация за лидерския компетентностен модел на ниво международна група, ценностите на компанията и профила на успешния управител на магазин. Зададените цели на проекта бяха: сред определена от клиента извадка да бъде селектирана група от 15 – 20 човека с най-висок потенциал, да се предостави информация за наличното ниво на техните умения и компетенции, както и информация за капацитета да развият търсените умения и компетенции във възможно най-кратки срокове.

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

След анализ на длъжността и проучване на предоставената информация, съвместно с клиента идентифицирахме и дефинирахме седем ключови компетенции, всяка от които описахме с конкретни поведенчески показатели и индикатори за наблюдение и оценка на потенциала. Наш екип експерти оценители, сформиран и подготвен за проекта, проведе шест Центъра за оценка за целева група от над 50 човека. Подготвихме и проведохме обучение за подготовка на вътрешни експерт оценители, с цел самостоятелно провеждане на Центровете за оценка с вътрешен ресурс на компанията.

 

Решението, което клиентът получи, включваше:

 • Разработен за целите и нуждите на клиента еднодневен Център за оценка, включващ шест различни метода за оценка: групова дискусия без лидер, ценностен казус, задача за анализ и вземане на решение, in-tray упражнение, интервю и личностен въпросник.
 • Разработени за клиента и по негова заявка инструменти за оценка: in-tray упражнение, в което заложихме реална информация, задачи и ситуации от бизнеса и работата на управителите; структурирано интервю, проектирано за оценка на част от компетенциите, заложени в проекта.
 • Идентифициран списък на служителите, демонстрирали най-висок потенциал за развитие сред целевата група, подкрепен с: експертно становище на екипа оценители за текущото ниво на умения и компетенции, идентифицирано ниво на мотивация и готовност за заемане на позицията и потенциалните рискове, свързани с наблюдаваните тенденции в поведението и нагласите на участниците.
 • Цялостна подготовка и подпомагане на вътрешния екип за поемане на функциите за самостоятелно провеждане на Център за оценка чрез: структурирано обучение, супервизия по време на провеждане на самостоятелен Център за оценка, сесии за анализ и обратна връзка с членовете на екипа
 • Комплект материали за участниците
 • Комплект материали за оценителите
 • Индивидуален отчет и сесия за обратна връзка и обсъждане на отчета за всеки от участниците в проведените от нас Центрове за оценка.

 

Предимства на програмата/решението

 • Персонализирано решение, отразяващо и отчитащо бизнес ситуацията и потребностите на клиента
 • Капацитет и бързина в дефицит от време за реализиране на мащабна кампания за селекция
 • Собствен за компанията иновативен продукт с висока прогностична стойност и надеждност
 • Приложимост на Центъра за оценка за селекция и развитие на стратегическа в компанията позиция
 • Качествена оценка за настоящите умения и потенциал за развитие и надграждане на над 50 служители на компанията

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink