Решения

Стратегическа среща за подобрение на работната култура, управленски системи и практики

11.02.2014

strat
Бизнес сфера: Високи технологии     Потребност: Организационна ефективност

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Желанието на клиента бе да бъде подпомогнат в анализа на текущата работна ситуация и постигнатите резултати и промени след проведени програми за развитие на управленските умения и потенциала на средния мениджмънт.

 

Основна цел, вследствие на този анализ, бе да се идентифицират конкретни стъпки и области за промяна и подобрение на: работната среда и настоящата фирмена култура; управленските системи и практики, използвани от средния мениджмънт.

 

Допълнителните цели в подкрепа на основната цел включваха: определяне на сферите за подобрение; дефиниране на „желаната ситуация“; планиране и приоритизиране на серия от конкретни промени, върху които да се работи, за да се постигне подобрение в работните и управленските процеси.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Съвместно с клиента идентифицирахме нуждите, целите и очаквания резултат. Спрямо тях предложихме и съгласувахме програма и съдържание за провеждане на Стратегическа среща с участието на мениджмънта и ключови сътрудници на експертни позиции. Стратегическата среща се проведе под формата интерактивен уъркшоп, фасилитиран от нашите консултанти, които работиха с клиента и за изясняването на нуждите и целите. Те управляваха процеса на работа по планираното съдържание, придържане към и изчерпване на темите, спазване на последователността и определеното време, осигуряваха среда на изслушване и подпомагаха включването и ангажираността на всеки един участник.

 

Методът на работа, приложен от консултантите, включи:

  • модериране на открити дискусии
  • подпомагане на дискусиите чрез модеративни техники, работа в подгрупи и практически модели за анализ
  • поставяне на цели и планиране на действия

 

Целта на избрания подход бе да се създаде среда за открито дискутиране на темите, нагласа за обсъждане на възможните решения, вместо фокусиране върху проблемите, сътрудничество и ангажиране с конкретни цели, действия и отговорности.

 

Предимства на решението

  • висока степен на ангажираност на участниците, постигната чрез:

- предварителната информация и разяснение за целите на срещата и необходимостта от приноса и участието на всеки мениджър или ключов сътрудник;
- създадената среда на доверие, подпомогната от консултантите-водещи: чрез възможност за открито споделяне на очаквания, опасения, желани резултати, идеи и обратни връзки между участниците.

  • професионално фасилитиране на срещата от консултанти в областта на организационното развитие и стратегическия мениджмънт – насочване на анализа, подпомагане на дискусиите чрез поставяне на значими и конкретни въпроси и теми, отсяване на второстепенни или странични теми; много добро познаване на бизнеса на клиента
  • мотивация за действие и ангажиране с конкретни задачи и стъпки от плана чрез зачитане на личните интереси, предпочитания и експертна област на мениджърите
  • поставени срокове и провеждане на следваща фасилитирана среща за отчитане на прогрес, резултати планиране и репланиране

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink