Решения

Диагностика и промяна на организационната култура

12.02.2014

values
Бизнес сфера: Банки и финанси     Потребност: Организационна ефективност

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Клиентът потърси от нас съдействие за диагностика на настоящата (оперативна) организационна култура в компанията и разработване на екшън план за подобрението или промяната ?. След предварително вътрешно проучване на възможностите за изследване на организационната култура и след пилотно такова изследване в друго подразделение на компанията в Европа, клиентът ни зададе като желан инструмент за диагностика методологията на Human Synergistics®.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Решението, което предложихме на клиента, включваше поредица от последователни дейности и етапи:

 • Съвместно с представителите на отдел „Човешки ресурси“ на компанията подготвихме дизайн на изследването, времеви график и срокове за провеждането на диагностиката
 • Подпомогнахме процеса на разработване на стратегия за комуникация на проекта към сътрудниците в компанията, планиране на откриващо събитие за стартиране на проекта и въвличане на сътрудниците и мениджмънта в неговите цели и реализация
 • След подготвителните дейности стартирахме събирането на данни за диагностика на оперативната култура с въпросника на Human Synergistics® (Organizational culture inventory (OCI) – реализирахме този етап с response rate от 88 % от целева група, обхващаща всички служители на подразделението на компанията в България
 • В рамките на целия проект в съответствие с целите и готовността на участниците реализирахме три уъркшопа за описаните по-долу целеви групи и цели:
  1. Стратегически уъркшоп за мениджмънт екипа с цел създаване на профил на желаната организационна култура: в рамките на това първо събитие запознахме мениджърите с модела и методологията на Human Synergistics® и фасилитирахме тяхна дискусия за дефиниране на всяка една от характеристиките на желаната култура;
  2. Втора част на уъркшопа за мениджмънт екипа с фокус и цели: 1) представяне на резултатите от проведеното проучване на оперативната (настоящата) култура и субкултури в компанията; 2) анализ и обсъждане на силните и слабите страни в настоящия профил и тяхното влияние върху бизнеса; 3) сравнение между профилите на оперативната и желаната култура (GAP анализ) за идентифициране; 4) вземане на решение за сферите и целите за промяна на културата;
  3. Уъркшоп за формирания проектен екип за промяна на култура: В рамките на това събитие модерирахме първата обща среща на членовете на екипа с няколко основни цели и фокус върху: 1) изясняване и дефиниране на основните роли и функции на екипа по промяна; 2) съвместен анализ на получените резултати за идентифициране на потенциалните причини и лостове за промяна; 3) създаване на работни групи и планиране на следващи стъпки, ангажименти и срокове за структуриране на план за промяна, който да бъде съгласуван с мениджмънт борда.
 • Подпомагане процеса на изготвяне, съгласуване и реализиране на плана за промяна.

 

Предимства на програмата/решението

 • Консултантите в ролята на фасилитатори подпомагаха клиента да бъде в ролята на движещ фактор на всеки от етапите на планиране и реализация на проекта
 • Постигнато задълбочено разбиране и приемане на използваната в проекта методология
 • Висока степен на ангажираност и мотивация на мениджмънт борда и проектния екип за прилагане на предложения модел за промяна на организационната култура
 • Въвличане на хора от всички нива и позиции в компанията, както в предварителния етап на оценка и диагностика, така и в последващото обсъждане на резултатите и потенциалните причини и планиране на промяната.

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink