Блог

Как да изберете на кого да заложите?

Ползи и принципи за използване на Център за оценка.

 

apple

 

В модерните времена терминът „човешки капитал” все повече се превръща от метафора в реалност. Аналогията с капитали не е никак пресилена, имайки предвид, че хората в една компания много често са основната движеща сила за нейния успех, а в много сфери вече са по-важни от всички други активи. Както всеки инвестиционен портфейл, така и „портфолиото” на човешкия капитал във всяка организация си има своята структура на „активите”. Такива с по-голяма и с по-малка стойност, с по-голям и по-малък риск, с различна доходност, с различен потенциал за растеж и т.н.

По много поводи ръководството на една компания има потребност да реши на кои хора да заложи, а решението не e нито по-лесно, нито с по-малко последствия от това да решите в какво да инвестирате. Какви обучения да бъдат организирани? Кой да бъде повишен? Кои хора да подготвим за бъдещи мениджъри? Кого от множеството кандидати да изберем за ключова позиция?

Надеждната, обективна и навременна оценка на хората е силно необходима…

В подобни случаи може да бъде приложена процедурата Център за оценка.

Какво е Центърът за оценка?

Асесмънт център или още Център за оценка, или Център за развитие, е процедура за оценка на поведението, която се прави по предварително дефинирани критерии (професионално значими качества), посредством участието на хората в серия от разнообразни методи (симулативни и реални упражнения и задачи), от специално обучени и квалифицирани оценители.

Как се случва?

По време на Центъра за оценка, или Центъра за развитие (процедурата е сходна, а разликата е в целите, за които се използват резултатите), участниците преминават през поредица от групови и индивидуални задачи в рамките на един или два дни, които са предварително подбрани, за да отразят оценяваните качества и умения. Участниците дискутират решаването на близки до реалността симулативни или реални задачи, решават казуси индивидуално или в група, подготвят презентации или директно демонстрират конкретно умение. През цялото време те са наблюдавани от квалифицирани оценители, които наблюдават, регистрират и класифицират поведението според предварително изготвен списък от професионално значими качества. Нерядко в допълнение на наблюдението се използват и различни тестове или въпросници за оценка. След края на наблюдението оценителите изготвят индивидуален отчет за поведението на всеки от участниците, като прилаганата процедура за решение изисква консенсус на мненията, за да се гарантира обективност. С тази цел не рядко се прибягва и до видеозаснемане, за да могат при необходимост оценителите да гледат отново изпълнението на определена задача и да избегнат грешки в оценката.

За какво може да се използват Асесмънт център и Център за развитие?

Най-често методът се прилага за оценката на мениджъри, търговци и ключови служители, идентифициране на таланти или дефиниране на индивидуални сфери за развитие и обучение. Ето няколко примера за неговото приложение:

Подбор на ключови служители

След като са избрани няколко кандидати за ключова позиция вследствие на стандартна процедура за подбор, топ кандидатите за позицията участват в Център за оценка, на базата на който се прави класация на кандидатите според степента, в която демонстрираните компетенции и потенциали отговарят на идеалния профил за позицията. По този начин се получава много по-пълна информация за качествата на кандидата и най-важното – преодолява се ефектът от умелото управление на впечатленията, който кандидатите често създават. Според Наръчника по управление на човешките ресурси на Майкъл Армстронг, Центърът за оценка има най-висока точност на оценката в сравнение с всички останали методи за подбор. Множество изследвания цитират данни за висока прогностична валидност на метода.

Вътрешна селекция при повишение

Ако трябва да бъде избран човек от екипа, който да бъде повишен на по-висока позиция или да бъдат избрани талантите, които компанията да развива, Центърът за оценка, наред с вече описаните ползи при подбора, дава и друга много ценна и съвсем прагматична полза: изборът е обективен и независим. Изследване, проведено в САЩ през 1984 година, измерва финансовата полза от използването на Центъра за оценка в избора на кандидатите за повишение. Като комбинират данни за валидността на резултатите със стойността в долари на резултатите, постигани от повишените мениджъри, изследователите изчисляват, че допълнителната печалба на компанията за всеки от повишените чрез Център за оценка е $2700 на година.

За оценка на сферите за развитие

Използването на информацията за силните страни и сферите за подобрение на хората като база са съставянето и начало на бъдещи обучения може да се каже, че е стандарт за изключително добра практика. В този случай се използва наименованието Център за развитие, а една от основните разлики с Центъра за оценка е типът и времето на подаване на обратна връзка на участниците. Този подход позволява много точен анализ на потребностите от обучение. Друга съществена полза е високата степен на мотивация за участие в обучението и лично усъвършенстване, която създава индивидуално представената обратна връзка с резултатите.

Разбира се, описаните предимства и ползи зависят от правилното приложение на метода. Ето някои от минималните стандарти:

  • Ясно дефинирани критерии за оценка
  • Обучени и компетентни оценители
  • Оценка на базата на непосредствено наблюдение на поведението
  • Разнообразни задачи, отразяващи оценяваните критерии
  • Индивидуална обратна връзка към всеки от участниците
  • Правилно и коректно информиране на участниците за целите и резултатите

 

Блог >>

Flamholtz_front

Лекцията на проф. Фламхолц по време на Клуб Инвестор 2017

07.06.2017

В какво се крие тайната на успеха на Starbugs and Walmart

Решения >>

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организацията

Новини >>

BAUH_2017

Иваило Илиев е член на журито на HR наградите на БАУХ за 2017 г.

14.11.2017

Конкурсът отличава изявени професионалисти и проекти в управлението на човешките ресурси

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink