Експертизи

Умения, без които не може

must-have

 

Защо са необходими

Нашият опит в областта на работата с хора показва, че има набор от такива лични и междуличностни умения, които независимо от експертизата или позицията на човека спомагат за постигането на по-добри резултати. Те са широко приложими както за сътрудниците с ръководни и управленски функции, така и за всички останали нива и позиции. Тези умения са необходими както в професионален план, така и в личния живот, и затова сме нарекли тази секция „Умения, без които не може“.

 

Уменията се изграждат чрез практически ориентирани интерактивни тренинги или програми за развитие от серия обучения. Използваме и други гъвкави форми на обучение като онлайн сесии – уебинари и креативни гейминги (кратки /2 – 4 часа/ интерактивни симулации на ключови теми). Комбинираме формите на обучение спрямо разполагаемото време, местоположение и възможност за участие. Темите могат да се комбинират и допълват или да са изцяло специфични. Тук сме посочили някои теми и области от нашата експертиза.

 

Основни групи умения

Лична ефективност

 

Личната ефективност се състои в това да постигнем целите си, като използваме най-добре нашето време, експертиза и всички други лични качества и средства, с които разполагаме. Независимо дали искате да бъдете успешен в продажбите, или добър в спорта, ефективен означава да знаете кои са правилните неща в тази област и да ги изпълнявате добре.

 

 • Управление на времето
 • Презентационни умения
 • Креативно мислене

 

Междуличностни умения

 

За разлика от специализираните технически и професионални умения, междуличностните умения са приложими всеки ден и във всяка област от живота ни. В основата им е едно основно умение – ефективно общуване. Комуникацията е от значение за личните взаимоотношения, социалните въпроси и професионалния живот.

 

 • Ефективна комуникация за успешни отношения
 • Водене на преговори
 • Обслужване на клиенти
 • Разрешаване и управление на конфликти
 • Разрешаване на проблеми и вземане на решение

 

Екипна ефективност

 

Невинаги една група хора могат да започнат да работят добре заедно без допълнителна подкрепа за разбирането на екипните специфики. Ние можем да подпомогнем организацията в няколко основни области: въвеждане на екипната работа като принцип, ценност и начин на работа в цялата компания; изграждане на уменията за екипна работа в конкретен екип и идентифициране на факторите в дадена ситуация и организация, които ще подпомогнат неговата ефективност; индивидуална или групова работа с мениджъри и ръководители на екипи по посока изграждане, управление и развитие на техните екипи.

 

 • Умения за работа в екип
 • Изграждане, управление и развитие на екипи
 • Водене и фасилитиране на екипни срещи

 

Как реализираме програмите

Прилагаме следната последователност от етапи за съставяне на програма или провеждане на еднократно обучение: проучване и анализ на нуждите, дизайн и изпълнение, заключителни и подкрепящи дейности. Те осигуряват цялостен подход към изпълнението и влияят на ефективността и очакваните резултати.

 

Програмите се основават на учене чрез преживяване и експериментиране. Участниците развиват уменията си чрез практика в различни симулации и казуси, отразяващи различни задачи и предизвикателства. Всички теоретични принципи се усвояват на базата на опита в преживените упражнения. Участниците задълбочават знанията си чрез участие в дискусии, анализ и обратна връзка.

 

Освен в групи работата може да бъде и индивидуална – под формата на наблюдение на работата и провеждане на серия от коучинг и менторски срещи за обратна връзка, подпомагане, напътствие и самостоятелна работа по задачи и съгласувани области между сесиите.

 

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink