Експертизи

Подход

 

customer

 

Подходът ни към създаване и провеждане на Асесмънт центрове (за оценка или за развитие) предоставя на нашите клиенти:

  • Дефиниране на поведенчески индикатори – експертиза и прецизен предварителeн анализ, въз основа на който определяме и описваме с поведенчески индикатори значимите за клиента ключови компетенции, съобразени с неговия бизнес, ситуация, цели, желани резултати, целева група и пр.
  • Дизайн на Центъра за оценка – цялостен дизайн, в който съчетаваме различни инструменти и методи за оценка. В дизайна залагаме необходимите условия за проявление на дефинираните ключови компетенции и симулиране на специфични за клиента бизнес ситуации, дейности, задачи или взаимоотношения от реалността
  • Инструменти за оценка – адаптирани за конкретния проект или създадени за клиента методи и инструменти като: In-Basket/In-tray упражнения, бизнес симулации, практически казуси, ролеви игри, интервюта и пр.
  • Планиране – гъвкав подход на планиране и провеждане: в група или индивидуално, в зала или в реална работна среда
  • Оценители – квалифицирани експерти оценители с дългогодишен професионален опит и експертиза в работата с Център за оценка
  • Доклад – детайлен финален доклад с качествен анализ на резултатите и представянето на отделните участници в Центъра за оценка или развитие
  • Обратна връзка – професионална обратна връзка към участниците: за целта провеждаме индивидуални срещи с тях, на които обсъждаме и подпомагаме разбирането и прочита на доклада, подаваме детайлна обратна връзка, подкрепена с аргументи и реални примери от участието в Центъра за оценка и управляваме риска от погрешна интерпретация, неразбиране или липсваща информация за използваната методология и получените данни

 

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink