Експертизи

Методи

 

approach

 

В Центъра за оценка се съчетават в различни комбинации специфични индивидуални и групови методи и инструменти – симулации. Те поставят участниците в ситуации или условия, които пресъздават определени процеси, дейности или взаимоотношения, които са част от конкретна работна ситуация или действителност в компанията-клиент. Дават възможност за директно изследване и оценка на знания, умения, нагласи, потенциал за действия и справяне в конкретните условия.

  • In-basket упражнение – симулация, в която участникът поема ролята на служител на организацията, който трябва да се справи с ежедневните задачи в един напрегнат ден. На участника са дадени селекция от документи, писма, е-мейли и съобщения в хартиен или електронен формат, които той трябва да прегледа и да вземе решения какви действия да бъдат предприети спрямо различни приоритети.

Дава възможност за оценка на компетенции, свързани с анализ на сложна, обемна, неструктурирана информация; планиране, организиране и приоритизиране на задачи и дейности; вземане на решения и решаване на проблеми.

 

  • Писмен казус – на участника се дават материали, които той трябва да прочете и анализира и които описват даден организационен проблем. След това участникът трябва да подготви препоръки и насоки за това как да се реши съотвеният проблем, които ще представи на мениджъра си.

Дава възможност за изследване и оценка на знания, компетенции, нагласи и подход при: анализ на информация, данни или ситуация; вземане на решение; систематизиране и оценка на алтернативни решения или действия; предлагане на възможности за преодоляване на пречки и/или ограничения в дадена ситуация; предлагане на варианти за справяне с определен проблем, ситуация или взаимоотношения.

 

  • Групова дискусия – на между 4 и 8 участници са им дадени няколко проблема за решаване. За фиксиран период от време те трябва да анализират проблемите и заедно да подготвят препоръки за решаването им.

Дава възможност за наблюдение на непосредственото общуване и взаимодействие в група и оценка на редица умения и компетенции като: комуникативни умения, умения за убеждаване и аргументиране, отстояване на позиция, оказване на влияние, емпатия и пр. Възможностите за тематична насоченост и цели на груповите дискусии са практически неограничени и могат да имат различен обхват, както и различни сфери или области на обсъждане, професионална компетентност или експертност.

 

  • Ролева игра – на участника се предоставя определена информация за дадена ситуация и му се дава конкретна задача, която изпълнява в реално време чрез непосредствено взаимодействие с ролеви партньор, който играе роля на техен колега, подчинен или мениджър. Този тип симулации дават възможност за оценка на компетенции, свързани с делегиране, лидерство, взимане на решения и пр.

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink